Skip to content

Kansspel wet en de online casino markt

De kansspel wet KoA gaat het regelen

Een nieuwe kansspel wet moet zorgen voor een gereguleerde Nederlandse online casino markt. Deze wet is op 19 februari 2019 aangenomen, je leest er hier alles over.

De nieuwe kansspel wet Kansspelen op Afstand -afgekort bekend onder de naam KoA- zal ervoor zorgen dat Nederlandse spelers straks terecht kunnen in online casino’s met een licentie conform de Nederlandse wetgeving. De KoA wet zal voor een belangrijk deel ingaan op het waarborgen van een veilige en verantwoorde speelomgeving. De wet Kansspelen op afstand is eerder al aangenomen door de Tweede Kamer en op 19 februari 2019 ook door de Eerste Kamer. 

Nog voor het zomerreces in 2016  werd de wet ingediend bij de tweede kamer wat ook betekent dat de wet vanaf dat moment openbaar is geworden. Als je in Google zoekt op kamerstuk 33996 vind je van alles over de KoA, ik raad je echter aan om deze pagina te lezen. De KOA wet is op 19 februari 2019 aangenomen nadat de ook de Eerste Kamer haar goedkeuring had gegeven. Voordat medio 2019-2020 het eerste casino met een Nederlandse licentie volgens de wet Kansspelen op Afstand online gaat moeten er nog een aantal stappen worden gezet. Naar verwachting zijn deze stappen eind 2019 afgerond.

Planning van de online casino markt verloopt anders dan verwacht

Wat de kansspel wet plannen waren:

 • Juli-september 2016, Wet Kansspelen op afstand ligt ter beoordeling en goedkeuring bij de 2e kamer
 • september-oktober 2016, De nieuwe Kansspel wet wordt aangenomen en in gebruik genomen
 • oktober-december 2016, start vertrekking Nederlandse online casino vergunningen

De planning voor de kansspel wet KoA  is nu:

Helaas is de planning anders verlopen dan men had verwacht. Eerst zou de KoA in de periode februari – juli 2017 in werking zijn getreden. Vanaf juli 2017 zouden dan de eerste licenties worden uitgereikt. Helaas is ook 2017 en 2018 niet gehaald en wordt nu 2019 het jaar van de waarheid. De status van de planning is:

 • Fase 1 (Afgerond): Akkoord ministerraad is bereikt op 11 juli 2014;
 • Fase 2 (Afgerond): Voorstel voor de nieuwe KoA is ingediend bij de Tweede kamer op 23 juli 2014;
 • Fase 3 (Afgerond): De Tweede kamer heeft ingestemd met de WoK op 7 juli 2016;
 • Fase 4 (Afgerond): Het wetsvoorstel voor de KoA is op 11 juli 2016 aangenomen door de Tweede kamer;
 • Fase 5 (Afgerond): Het wetsvoorstel ligt, sinds juli 2016, bij de Eerste kamer en wacht op behandeling.
  5 februari 2019 heeft de plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de eerste kamer plaatsgevonden;
  12 februari 2019 is de plenaire behandeling voortgezet; 19 februari 2019 heeft ook de Eerste Kamer het voorstel aangenomen.
 • Fase 6 (Afgerond): Het wetsvoorstel is op 20 februari 2019 pepubliceerd in het Staatsblad.

De wet KoA zal aansluiten op de huidige Wet op Kansspelen, de WoK. Hieronder staat alles wat belangrijk is over de wet op kansspelen, de rol van de kansspelautoriteit en informatie over de planning.

WoK uit 1964

Kansspel wetDe “Wet op Kansspelen” (WoK) stamt uit 10 december 1964, en beschrijft in artikel 1 t/m 45 wat wel mag en wat verboden is met betrekking tot kansspelen in Nederland. De WOK valt onder het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In de periode 1974-2013 zijn overigens tientallen artikelen uit deze wet aangemerkt als vervallen. De titel zegt het al, de Wet op Kansspelen bevat voornamelijk de wettelijke kaders die gelden, en schept de juridische kaders voor opsporing, handhaving en mogelijke maatregelen tegen wetsovertreders.

Veranderingen in de kansspelwet van 1964 tot nu

Aangezien er tussen nu en 1964 veel veranderd is, vooral op technologisch gebied en dan met name de ontwikkelingen op internet, is er een gat ontstaan tussen de werkelijke behoefte met betrekking tot kansspelen en de WOK uit 1964. Vooral het wereldwijde aanbod van online casino’s en de totstandkoming en ontwikkeling van de EU zorgden voor haast ongelimiteerde toegang tot casino’s buiten de landsgrenzen. Terwijl vanuit de WOK de kansspelen zoveel mogelijk werden gereguleerd ter bescherming van de Nederlandse burgers, stond aan de andere kant de deur steeds verder open om op het internet waar dan ook te gaan gokken vanuit de eigen huiskamer. In de WoK was in ieder geval geen rekening gehouden met het aanbod en de beschikbaarheid van wereldwijde online casino’s via internet. Met andere woorden de oude WoK kansspelwet  is al lang niet meer voldoende om het gokken in de 21e eeuw te handhaven en te reguleren. Een nieuwe wet is in Nederland niet van de ene op de ander dag gemaakt en in gebruik genomen. Er worden al vanaf 2012 stappen gezet om de kansspelwet aan te passen op een open en online casino markt.

1 april 2012 de Kansspelautoriteit

Als eerste stap naar vernieuwing van wetgeving is op 1 april 2012 de Kansspelautoriteit opgericht.
De verantwoordelijkheid voor het kansspelbeleid ligt vanuit deze autoriteit bij de staatssecretaris van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hoewel verbonden aan het ministerie en de staatssecretaris die wettelijke- en beleidskaders vaststelt, opereert de Kansspelautoriteit als een zelfstandig orgaan.

De autoriteit is onder andere verantwoordelijk voor het verlenen van kansspelvergunningen, houden van toezicht op de vergunninghouders, het bestrijden van illegale kansspelen en het beschermen van consumenten tegen kansspelverslaving. De Kansspelautoriteit heeft 4 kerntaken meegekregen:

 • Reguleren van een passend legaal aanbod;
 • Tegengaan van kansspelverslaving;
 • Beschermen en informeren van consumenten;
 • Voorkomen van aan kansspelen gerelateerde illegaliteit en criminaliteit.

Ter vergelijking met de WOK: het woord kansspelverslaving komt niet voor in de WOK, hetzelfde geldt voor de woorden legaal en illegaliteit. Het woord consument komt in de WOK 1X voor, en dan alleen nog maar in relatie tot indexering van geldbedragen.

De kansspelautoriteit kan worden gezien als een tussenstation die meer de nadruk legt op legalisering en bescherming, in de aanloop naar een nieuwe wet KoA die de WoK gaat vervangen en/of aanvullen.

Wet Kansspelen op Afstand medio 2019-2020 in werking

Om in aansluiting op de kansspelautoriteit en de te vervangen WoK ook een nieuwe wet vorm te geven die ondersteunend is aan het reguleren en handhaven van een online casino markt zal de wet Kansspelen op Afstand, KoA, in werking gaan treden.

De nieuwe wet Koa zal ten grondslag liggen aan een vergunningstelsel voor de Nederlandse onlinecasinomarktBinnen de wet KoA zal de meeste aandacht worden besteed aan het veilig en verantwoord deel kunnen nemen aan online kansspelen voor Nederlandse spelers.

Medio 2019 wordt er nog steeds gesproken over een wetsvoorstel KoA, dit voorstel lag tot februari 2019 voor goedkeuring bij de Eerste kamer. Op 19 februari heeft de Eerste Kamer de wet eindelijk aangenomen. De tekst van het wetsvoorstel is al openbaar sinds indiening bij de Tweede Kamer op 23 juli 2014. Na het aannemen van de wet door de Eerste Kamer moeten er nog 6 stappen worden gezet. Stappen 1 t/m 5 hebben te maken met het concreet maken van de wet en de regels in de vergunningen. In stap 6 worden de vergunningen toegekend aan de aanbieders op de nieuwe online casinomarkt.

Gewijzigde planning nieuwe kansspel wet

Helaas is de planning voor een nieuwe kansspel wet anders verlopen dan men had verwacht. Waarschijnlijk zal de wet Kansspelen op afstand pas in 2019-2020 in werking treden. Op zijn vroegst vanaf 2019 zullen dan ook pas de eerste licenties worden uitgereikt aan de Nederlandse online casino markt. Nog even geduld AUB.

Nieuwe ontwikkelingen kansspel wet

Terwijl de eerste kamer zo’n drie tot vier jaar bezig was met het lezen van de stukken over de KoA  staat in dit hoofdstuk een opsomming van een aantal belangrijke ontwikkelingen rond de Nederlandse Kansspel wet.